ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatvédelmi szabályzat célja

 

Adatkezelési tájékoztatónk célja, hogy tömör, átlátható, közérthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és közérthető nyelvezetet használva minden szükséges információt megadjunk a személyes adatok kezeléséről, valamint segítsük az érintetteket a 4. pont szerinti jogaik gyakorlásában.

 

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. paragrafusa. az információszabadság (a továbbiakban: információs törvény).

 

2. Az Adatkezelő adatai

Név: Purple Bus Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Honlap: https://purpleliner.hu/
Nyilvántartási szám: 01-09-973821
Székhely: 1044 Budapest, Zsilip utca 9.
Adószám: 23692800-2-41
E- mail: hello@purplebusbudapest.com
Telefonszám: + 36-20-481-48-33

 

3. Adatfeldolgozási tevékenységek

3.1. Ajánlatok feldolgozása

 

Programjainkon való részvételre ajánlatot tehet. Az ilyen feldolgozás részleteit az alábbiakban ismertetjük

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok Feldolgozás célja
Cím A vásárló vagy képviselője azonosítása
Név A vásárló vagy képviselője azonosítása
Telefonszám a vásárló vagy annak képviselője összekötése és tájékoztatása az eseményről
E-mail cím a vásárló vagy annak képviselője összekötése és tájékoztatása az eseményről

 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A feldolgozás a szerződés megkötését megelőzően az adatok pályázójának kérésére szükséges lépések megtételéhez (GDPR 6. § (1) bekezdés b) pont).

Amennyiben az ajánlattevő képviselője e célból adja meg személyes adatait, a személyes adatok kezelésének jogalapja – tekintettel a vonatkozó hatósági gyakorlatra – a mi és az ajánlattevő cég jogos érdeke (GDPR 6. § (1) bekezdés f) pont) . Mindkét fél jogos érdeke a hatékony üzleti kommunikáció fenntartása és a megfelelő ajánlat véglegesítése. Álláspontunk szerint – mivel ez a képviselő feladatkörébe tartozik – az említett személyes adatok kezelése nem korlátozza aránytalanul a magánszférát és az önrendelkezési szabadságot.

3.1.3. A feldolgozás időtartama

1 évvel a személyes adatok gyűjtését követően.

3.1.4. A feldolgozás módja

A személyes adatok gyűjtése automatikusan, elektronikus formában történik.

3.1.5. Feldolgozás biztosítása

Mivel ajánlatát nem tudjuk elfogadni anélkül, hogy semmilyen információt nem ismernénk Önről, a feldolgozás a szerződés megkötéséhez szükséges.

 

3.2. Kuponokkal kapcsolatos feldolgozás

Ügyfeleink előnyben részesítése érdekében lehetőség van weboldalunkon előnyös kupon igénylésére. Az ilyen feldolgozás részleteit az alábbiakban ismertetjük.

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok Feldolgozás célja
Cím A vásárló  vagy képviselője azonosítása
Név A vásárló  vagy képviselője azonosítása

 

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

A feldolgozás a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja, az információs törvény 5. § 1. cikk b) pontja és a 13/A. § (1) és (3) bekezdése, a 2001. évi CVIII.

3.2.3. A feldolgozás időtartama

1 évvel a személyes adatok gyűjtését követően.

3.2.4. A feldolgozás módja

A személyes adatok gyűjtése automatikusan, elektronikus formában történik.

3.3. Csatlakozással kapcsolatos feldolgozás

Kapcsolatba lépni a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehetséges. Az ilyen feldolgozás részleteit az alábbiakban ismertetjük.

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok Feldolgozás célja
Név A vásárló vagy képviselője azonosítása
Email cím A vásárló vagy annak képviselője összekötése és tájékoztatása az eseményről

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

A feldolgozás a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja, az információs törvény 5. § 1. cikk b) pontja és a 13/A. § (1) és (3) bekezdése, a 2001. évi CVIII.

3.3.3. A feldolgozás időtartama

1 évvel a személyes adatok gyűjtését követően.

3.3.4. A feldolgozás módja

A személyes adatok gyűjtése automatikusan, elektronikus formában történik.

3.4. Foglalással kapcsolatos feldolgozás

A weboldalunkon látható rendezvényeink bármelyikét szabadon lefoglalhatja . Az ilyen feldolgozás részleteit az alábbiakban ismertetjük.

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok Feldolgozás célja
Cím A vásárló  vagy képviselője azonosítása
Név A vásárló  vagy képviselője azonosítása

 

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja

Ha a vásárló az Érintett, az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az adatszolgáltató kérésére szükséges lépések megtételéhez (GDPR 6. § (1) bekezdés b) pont).
Ha a vásárló képviselője e célból adja meg személyes adatait, a személyes adatok kezelésének jogalapja – tekintettel a vonatkozó hatósági gyakorlatra – a mi és a vásárló cég jogos érdeke (GDPR 6. § (1) bekezdés f) pont) . Mindkét fél jogos érdeke a hatékony üzleti kommunikáció fenntartása és a vásárlás véglegesítése. Álláspontunk szerint – mivel ez a képviselő feladatkörébe tartozik – az említett személyes adatok kezelése nem korlátozza aránytalanul a magánszférát és az önrendelkezési szabadságot.

3.4.3. A feldolgozás időtartama

1 évvel a személyes adatok felvételét követően vagy 2 hónappal az eseményt követően.

3.4.4. A feldolgozás módja

A személyes adatok gyűjtése automatikusan, elektronikus formában történik.

3.4.5. Feldolgozás biztosítása

Mivel a foglalást nem tudjuk végrehajtani anélkül, hogy semmilyen információt nem ismernénk Önről, a feldolgozás a szerződés megkötéséhez szükséges.

 

3.5. Számlázással kapcsolatos feldolgozás

A könyvelések lebonyolítása után – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján – számlát állítunk ki. Az ilyen feldolgozás részleteit az alábbiakban ismertetjük.

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok Feldolgozás célja
Név A vásárló vagy képviselője azonosítása
Email cím A vásárló vagy képviselője azonosítása

 

A feldolgozás a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; a GDPR 6. szakasza (1) bekezdésének f) pontja, az információs törvény 5. szakasza 1. cikkének b) pontja és a 2000. évi C. törvény 166. szakaszának (1)–(3) bekezdése tekintetében.

3.5.3. A feldolgozás időtartama

8 évvel a könyvelés után.

3.5.4. A feldolgozás módja

A személyes adatok gyűjtése manuálisan, elektronikus formában történik.

3.5.5. Feldolgozás biztosítása

Mivel számviteli kötelezettségeinket nem tudjuk teljesíteni anélkül, hogy bármilyen információt tudnánk Önről, az adatkezelés törvényi előírás.

 

4. Milyen jogai vannak?

4.1. Hozzáférési jog:
Önnek joga van megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kaphat a személyes adatokhoz és a 3. pontban szereplő információkhoz.

4.2. Helyesbítéshez való jog
Önnek jogában áll kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, Ön jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

4.3. A törléshez való jog:
Önnek jogában áll kérni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, és kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az a GDPR 17. cikke szerint kötelező.

4.4. Az elfelejtéshez való jog:
Ha a személyes adatot nyilvánosságra hoztuk, és kötelesek vagyunk törölni az Ön személyes adatait, tájékoztatjuk a személyes adatokat feldolgozó adatkezelőket arról, hogy Ön kérte az adatkezelőktől a azokat a személyes adatokat

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Önnek jogában áll kérni tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha az a GDPR 18. cikke értelmében kötelező.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha ez a 20. cikk szerint lehetséges. GDPR.

4.7. Panaszjog:
Joga van fellebbezni a magyar bíróságokhoz, és panasszal élni a Felügyeletnél (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje). html).

5. Intézkedések és értesítés

5.1. Az érintettek tájékoztatása
A GDPR 16. cikkével, 17. cikkének (1) bekezdésével és 18. cikkével összhangban végrehajtott személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását minden olyan címzettel közöljük, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. vagy aránytalan erőfeszítéssel jár. Ezen címzettekről is tájékoztatjuk az érintettet, ha ezt kéri.

5.2. Az értesítés módja és határideje
A GDPR 15–22. cikke szerinti kérelem alapján tett intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. Az ilyen meghosszabbításról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt, a késedelem okával együtt. Amennyiben Ön elektronikus formában nyújtja be kérelmét, lehetőség szerint elektronikus úton adtuk meg az információkat, hacsak Ön másként nem kéri.
Ha nem teszünk lépéseket kérelmével kapcsolatban, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának és bírósághoz fordulás lehetőségéről. jogorvoslat (lásd a 4.7. pontot).

5.3. Nyomon követés
Ha megalapozott kétségeink merülnek fel a kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságát illetően, kérhetjük az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását.

5.4. Intézkedések és értesítések költségei
Díjmentesen adunk tájékoztatást és megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ha az Ön kérései

– különösen ismétlődő jellegük miatt
– nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, méltányos díjat számíthatunk fel, figyelembe véve az információnyújtás vagy kommunikáció, illetve   a  kért intézkedés megtételének adminisztratív költségeit, vagy megtagadjuk az Ön kérésének teljesítését.

 

6. Lehetséges címzettek

6.1. During the operation of our website

Weboldalunk tárhelyszolgáltatója (adatfeldolgozója) hozzáférhet az Ön által a weboldal használata során megadott személyes adatokhoz. Az adatfeldolgozó adatai a következők:

Név: Magyar Hosting Kft.
Csatlakozás: https://tarhely.com/kapcsolat

6.2. Közösségi média
Weboldalunknak több közösségi profilja is van, így ha „lájkol” minket a Facebookon, vagy „követ” minket a Twitteren, minden olyan személyes adatot megismerhetünk, amely az Ön profiljában nyilvános.

6.3. Számvitel
A magyar nemzeti adóhatóság jogosult a számvitelre vonatkozó minden információ megismerésére.
Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kapcsolódás: https://nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 

7. Cookie-k

7.1. Cookie-k általában
A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterlánc) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld a webböngészőnek, és a böngésző tárolja. Az azonosító ezután minden alkalommal visszaküldésre kerül a szervernek, amikor a böngésző oldalt kér a szervertől.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „munkamenet” cookie-k: az állandó cookie-t a webböngésző tárolja, és a beállított lejárati dátumig érvényben marad, kivéve, ha a felhasználó a lejárati dátum előtt törli; a munkamenet cookie viszont a felhasználói munkamenet végén, a webböngésző bezárásakor lejár.
A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítaná a felhasználót, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolhatók a cookie-kban tárolt és azokból származó információkkal.
A cookie-kat a webszerverek használhatják a felhasználók azonosítására és nyomon követésére, miközben a webhely különböző oldalain navigálnak, és azonosítják a webhelyre visszatérő felhasználókat.

7.2. Cookie-ink
A weboldalunkon használt cookie-k nevei és felhasználási céljai az alábbiakban találhatók:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Google Adwords Re-marketing Tag
  • Facebook Pixel Code
  • Smartlook Code

7.3. Analytics cookie-k Weboldalunk használatának elemzéséhez
a Google Analytics szolgáltatást használjuk . Elemző szolgáltatónk a cookie-k segítségével statisztikai és egyéb információkat generál a weboldal használatával kapcsolatban. A weboldalunkkal kapcsolatban generált információkat weboldalunk használatáról szóló jelentések készítésére használjuk. Analitikai szolgáltatónk adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://google.com/policies/privacy/

7.4. Cookie-k blokkolása
A legtöbb böngésző lehetővé teszi a cookie-k elfogadásának megtagadását; például:

  • az Internet Explorerben (11-es verzió) letilthatja a cookie-kat az „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, majd a „Speciális” menüpontra kattintva elérhető cookie-kezelés felülbírálási beállításaival;
  • • Firefoxban (39-es verzió) letilthatja az összes cookie-t az „Eszközök”, „Beállítások”, „Adatvédelem” lehetőségre kattintva, a legördülő menüből az „Egyéni beállítások használata az előzményekhez” kiválasztásával, és a „Cookie-k elfogadása webhelyekről” kijelölésével;
  • a Chrome-ban (44-es verzió) letilthatja az összes cookie-t a „Testreszabás és vezérlés” menüben , majd a „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése” és „Tartalombeállítások” lehetőségre kattintva.Az összes cookie letiltása számos webhely használhatóságára negatív hatással lesz.
    Ha letiltja a cookie-kat, nem tudja majd használni a weboldalunk összes funkcióját

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Más célból történő feldolgozás
Ha a személyes adatokat a személyes adatok gyűjtésének céljától eltérő célból kívánjuk tovább feldolgozni, a további feldolgozást megelőzően tájékoztatást adunk arról az egyéb célról, valamint minden lényeges további információról.

8.2. Adatvédelem
Megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól. Az Ön által megadott, személyazonosításra alkalmas adatokat számítógépes szervereken ellenőrzött, biztonságos környezetben védjük, védve a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól. Amikor személyes adatokat (például hitelkártyaszámot) továbbítanak más webhelyekre, azokat titkosítás védi, például a Secure Socket Layer (SSL) vagy a HTTPS protokoll.

SSL szolgáltatónk adatai a következők:
Név: Cloudflare, Ltd.
Weboldal: https://cloudflare.com/

8.3. Feldolgozások nyilvántartása
A GDPR 30. szakaszának való megfelelés érdekében nyilvántartást vezetünk a felelősségünk alá tartozó feldolgozási tevékenységekről.

8.4. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság megsértése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához vagy azokhoz való hozzáféréshez vezet. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. pontja szerint járunk el.

8.5. Adatvédelmi szabályzatunk változásai
Időnként frissítjük ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy tükrözze a visszajelzéseket. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Szabályzatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük adatait.

Hatályos: ?

Purple Bus Budapest Kft.